Dhimbjet mund të jenë të mira, të dobishme dhe me vend për shumë arsye, dhe injoranca ndaj anëve të mira të tyre është bazë prej bazave të devijimit të shumë grupeve. Materialistët dhe ateistët thanë se nëse bota do të kishte një Zot të ditur që ka...
... lexo të plotë .....

Ajeti i Xhizjes dhe politika e Islamit në lidhje me jomyslimanët    Disa dijetarë të hershëm islam kanë deklaruar se politika e Islamit në lidhje me jomyslimanët është lufta: "Pranoni Islamin ose do t’ju luftojmë." Mirëpo, pjesa tjetër kanë thënë se...
... lexo të plotë .....

Një numër prej ateistëve, sionistëve, fundamentalistëve krishterë dhe hindusë, serbëve dhe islamofobëve injorantë të ngjyrave të ndryshme po thonë se krimet që po i bën ISIS-i sot janë kopje e asaj që gjendet në kuran dhe në siren e Muhamedit-paqja...
... lexo të plotë .....

Në përgjigje të disa pretendimeve ateiste Çështja e ekzistencës së padrejtësisë dhe korrupsionit në botë është çështja më argumentuese e ngritur zakonisht nga jobesimtarët për të treguar se kjo botë nuk drejtohet nga një Krijues i mençur dhe i aftë...
... lexo të plotë .....

Është popullarizuar në gjuhët e shumë prej shokëve tanë fetarë të thonë se faktet shkencore (kanë për qëllim Faktet e Shkencave Natyrore) janë fakte të ndryshueshme, ajo çka e dëshmon shkenca sot e mohon nesër, dhe çka e mohon sot e dëshmon nesër...
... lexo të plotë .....

Ka mundësi që dikush të pyet: Çka na duhet feja?Pse duhet të kujdesëm dhe preokupohem me çështjet e fesë, pse duhet ti di bazat e saj? Sipas mendimit tim, fesë nuk ka nevojë ti kushtohet rëndësi kaq e madhe, siç bëjnë fetarët. Unë në këtë botë mund...
... lexo të plotë .....

Pse unë nuk jam ateist! Një përpjekje për të ristrukturuar modernizimin e shkencës së kelamit! Kjo pyetje mund të tingëllojë palidhje në shikim të parë, mirëpo është një pyetje logjike që secili prej nesh duhet ta pyes me të vetveten! Publiku...
... lexo të plotë .....