Allahu xh.sh. është Zot i gjithë njerëzve. Në Kur‘an Ai thotë: [Zotit të botëve] (Fatiha,1). Pejgamberi a.s. thotë: ”Të gjithë njerëzit janë nga Ademi, kurse Ademi është krijuar nga toka.” (Ibën Maxhe). Njeriu është krijesa më e nderuar e Zotit në...
... lexo të plotë .....

Urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja ka kushte, të cilat nëse gjenden atëherë bëhet obligim, e nëse jo, jo. 1: Individi ta dijë se ajo që po urdhëron është punë e mirë, ndërsa e ndaluara e keqe. Nëse nuk e ka të qartë këtë gjë, atëherë ai...
... lexo të plotë .....

Argumentet që lejojnë nxjerrjen e Sadakatul Fitrit në të holla sipas Hanefive dhe shumicës dërrmuese të dijetarëve bashkëkohorë prej medh’hebeve tjera: 1-Sahabët e lejuan nxjerrjen e Sadakatul Fitrit në para, bile e vepruan një gjë të tillë: Transmeton...
... lexo të plotë .....

Sa ishte numri i rekateve të Teravisë të cilën e fali profeti r dhe të cilën e kanë falur shokët e tij-sahabët?A ka qenë ajo vetëm tetë rekate?Apo më shumë?A e ka falur profeti njëzet rekate?Po në kohën e sahabëve,a është falur kështu? Fillimisht...
... lexo të plotë .....

Po dëgjojmë prej disave që po thonë se Bashkësia Islame në me krye medh’hebin hanefij kanë bërë bidat dhe kanë kundërshtuar Kuranin sepse e kanë vënë nëpër vaktia të Ramazanit që syfyri të lihet në kohën e imsakut e jo të agimit! Them: Fillimisht...
... lexo të plotë .....

Ka njëfarë mospajtimi në këtë mesele: Disa prej dijetarëve e kanë ndaluar të ngriturit në këmbë krejtësisht, prej tyre Ahmed ibën Muhamed Ezediu, I njohur si Ibën Haxhi. Argumenti I tyre ka qenë hadithi që e ka transmetuar Ebu Davudi dhe Ibni Maxhe nga...
... lexo të plotë .....

1- Transmeton Imam Ahmedi në (Kitabu Zuhd), dhe Ebu Nuajmi në (Hiljetu Evlija), nga: Hashim ibën Kasimi (Hafiz, i besueshëm, prej trs. të Buhariut dhe Muslimit) nga Eshxhaiu (Ubejdullah ibën Ubejdurrahman-i besueshëm) nga Sufjan Theuriu (imam dhe...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...