Urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja ka kushte, të cilat nëse gjenden atëherë bëhet obligim, e nëse jo, jo. 1: Individi ta dijë se ajo që po urdhëron është punë e mirë, ndërsa e ndaluara e keqe. Nëse nuk e ka të qartë këtë gjë, atëherë ai...

Argumentet që lejojnë nxjerrjen e Sadakatul Fitrit në të holla sipas Hanefive dhe shumicës dërrmuese të dijetarëve bashkëkohorë prej medh’hebeve tjera: 1-Sahabët e lejuan nxjerrjen e Sadakatul Fitrit në para, bile e vepruan një gjë të tillë: Transmeton...

Sa ishte numri i rekateve të Teravisë të cilën e fali profeti r dhe të cilën e kanë falur shokët e tij-sahabët?A ka qenë ajo vetëm tetë rekate?Apo më shumë?A e ka falur profeti njëzet rekate?Po në kohën e sahabëve,a është falur kështu? Fillimisht...

Po dëgjojmë prej disave që po thonë se Bashkësia Islame në me krye medh’hebin hanefij kanë bërë bidat dhe kanë kundërshtuar Kuranin sepse e kanë vënë nëpër vaktia të Ramazanit që syfyri të lihet në kohën e imsakut e jo të agimit! Them: Fillimisht...

Ka njëfarë mospajtimi në këtë mesele: Disa prej dijetarëve e kanë ndaluar të ngriturit në këmbë krejtësisht, prej tyre Ahmed ibën Muhamed Ezediu, I njohur si Ibën Haxhi. Argumenti I tyre ka qenë hadithi që e ka transmetuar Ebu Davudi dhe Ibni Maxhe nga...

1- Transmeton Imam Ahmedi në (Kitabu Zuhd), dhe Ebu Nuajmi në (Hiljetu Evlija), nga: Hashim ibën Kasimi (Hafiz, i besueshëm, prej trs. të Buhariut dhe Muslimit) nga Eshxhaiu (Ubejdullah ibën Ubejdurrahman-i besueshëm) nga Sufjan Theuriu (imam dhe...

Leximi i kuranit në varreza para varrosjes të kufomës, përgjatë dhe pas varrimit, apo kur vizitojmë varrezat është një veprim i ligjësuar sheriatikisht. Argumentet e lejimit janë të shumta dhe ligjësimin e kësaj e kanë theksuar edhe fukahatë e...