Më kanë kërkuar disa vëllezër që të shkruaj një temë dhe të sqaroj disa nga dallimet akaidore mes besimit të imam Ebu Hanifes r. a dhe Ibën Tejmijes, kjo për faktin se Ibën Tejmije dhe pasuesit e tij shumë herë kanë deklaruar se akideja e tyre...
... lexo të plotë .....

Para se ta qartësojmë mendimin e Ibën Tejmije në këtë çështje, u njoftojmë se sipas Imam Ahmed ibën Hanbelit, kërkimi i ndihmës prej xhinëve dhe përdorimi i tyre në rukje është haram dhe e urryer. Këtë të vërtetë e transmeton kadiu Ebu Jala, Ibën...
... lexo të plotë .....

Ibën Tejmije ka menduar se është e lejuar që pejgamberët të bëjnë gjynahe të mëdha dhe të vogla.Ajo që nuk lejohet në të drejtën e tyre-sipas tij- është vetëm moskomunikimi i shpalljes, dhe gjynahet e tyre të konsiderohen të lejuara! Kur ka folur...
... lexo të plotë .....

Shejhu Ibën Tejmije nuk sheh ndonjë pengesë të përmend transmetime në të cilat përngjasohet fjala e Allahut me zërat e krijuar. Jo vetëm kaq, por ai e pohon këtë. Ai ka deklaruar: ” Ahmedi përcjell nga Zuhriu se (profeti) ka thënë: ”Kur Musai...
... lexo të plotë .....

Ibën Tejmija dhe pasuesit e tij thonëë se besimi për Allahun se Ai nuk përshkruhet në anën lartë e as poshtë, as djathtas e as majtas, as para e as mbrapa, as brenda botës e as jashtë saj, as i ngjitur për botën e as i shkëputur prej saj, është...
... lexo të plotë .....

Ibën Tejmije e sheh të lejuar për Allahun të përshkruhet se Ai nuk ka zbrazëtirë, dhe kjo cilësi -sipas tij- nënkupton se Qenia e Tij nuk ka mundësi të ndahet dhe prej saj nuk del diçka, dhe e pranon të argumentuarit me këtë se Allahu është trup,...
... lexo të plotë .....

Ibën Tejmija ka besuar se Allahu xh. sh. është lartë mbi çdo krijesë, dhe një pjesë e Qenies së Tij është me e lartë se pjesa tjetër!!! Kur flet për Allahun, ai ndër tjera deklaron: ”Qëllimi ynë është që t’mos jetë askush më lartë se Ai, por të...
... lexo të plotë .....