Në këtë temë do të paraqes njëmbëdhjetë paragrafë nga jurisprudenca ekstreme e Ibën Tejmijes, të ngjashme me fikhun “ISIS-të”, ku në mënyrë të qartë tregohet kjo metodë që lejon gjakun e myslimanit për hiçgjë.   Çështja e parë: Kush e shfaq nijetin e...
... lexo të plotë .....

Më kanë kërkuar disa vëllezër që të shkruaj një temë dhe të sqaroj disa nga dallimet akaidore mes besimit të imam Ebu Hanifes r. a dhe Ibën Tejmijes, kjo për faktin se Ibën Tejmije dhe pasuesit e tij shumë herë kanë deklaruar se akideja e tyre...
... lexo të plotë .....

Para se ta qartësojmë mendimin e Ibën Tejmije në këtë çështje, u njoftojmë se sipas Imam Ahmed ibën Hanbelit, kërkimi i ndihmës prej xhinëve dhe përdorimi i tyre në rukje është haram dhe e urryer. Këtë të vërtetë e transmeton kadiu Ebu Jala, Ibën...
... lexo të plotë .....

Ibën Tejmije ka menduar se është e lejuar që pejgamberët të bëjnë gjynahe të mëdha dhe të vogla.Ajo që nuk lejohet në të drejtën e tyre-sipas tij- është vetëm moskomunikimi i shpalljes, dhe gjynahet e tyre të konsiderohen të lejuara! Kur ka folur...
... lexo të plotë .....

Shejhu Ibën Tejmije nuk sheh ndonjë pengesë të përmend transmetime në të cilat përngjasohet fjala e Allahut me zërat e krijuar. Jo vetëm kaq, por ai e pohon këtë. Ai ka deklaruar: ” Ahmedi përcjell nga Zuhriu se (profeti) ka thënë: ”Kur Musai...
... lexo të plotë .....

Ibën Tejmija dhe pasuesit e tij thonëë se besimi për Allahun se Ai nuk përshkruhet në anën lartë e as poshtë, as djathtas e as majtas, as para e as mbrapa, as brenda botës e as jashtë saj, as i ngjitur për botën e as i shkëputur prej saj, është...
... lexo të plotë .....

Ibën Tejmije e sheh të lejuar për Allahun të përshkruhet se Ai nuk ka zbrazëtirë, dhe kjo cilësi -sipas tij- nënkupton se Qenia e Tij nuk ka mundësi të ndahet dhe prej saj nuk del diçka, dhe e pranon të argumentuarit me këtë se Allahu është trup,...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...