Është e përhapur se besatimi i Ebu Bekrit ka ndodhur me konsensus (ixhma) të sahabëve, mirëpo kjo thënie është pasim i verbër dhe nuk është e saktë. E vërteta është se ka pasur disa sahabe të medhenj të cilët nuk e kanë besatuar Ebu Bekrin për...
... lexo të plotë .....

1-Është transmetuar se imam Aliu ka thënë: “Unë jam Abdullahu, vëllau i të dërguarit të Allahut, unë jam Siddiku i madh (الصديق الأكبر) nuk e thotë këtë pas meje askush përveç gënjeshtarit. Jam falur para se të faleshin njerëzit shtatë vite”. E ka...
... lexo të plotë .....

Ali ibën Ebi Talibi ishte koka e ehli bejtit[1], më i ditshmi i këtij ymeti pas profetit, Allahu qoftë I kënaqur me të dhe familjen e tij. Ky shkrim është një vështrim i shpejtë që flet për diturinë e këtij sahabiu të madh. Mirëpo, a thua vallë,...
... lexo të plotë .....

Virtytet e imam Hysejnit Veçoritë e imam Hysejnit janë të njohura për çdo mysliman. Mjafton se ai ishte prej anëtarëve të Ehli Bejtit, nipi i pejgamberit të Allahut, djali i Aliut dhe Fatimes, vëllai i Hasanit. Allahu i madhëruar e ka pastruar ehli...
... lexo të plotë .....

Lufta e Deves ka ngjarë në Basra në vitin 36 sipas kalendarit hënor, mes forcave të prijësit të besimtarëve Ali ibën Ebi Talibit a.s dhe ushtrisë rebele[1] të cilën e udhëhiqte Talha dhe Zubejri r.a së bashku me Aishën r.a, e cila kishte shkuar...
... lexo të plotë .....

Disa kalifë, mbretër, princa dhe mullaha deri në mbretërimin e kalifit abasit Muhamed ibën Rashid Mu’tasimit, nuk e njohën vijimësinë e Ali ibën Ebi Talibit a.s si kalif i drejtë, bile disa prej tyre e mallkonin atë nëpër minbere. Këtë të vërtetë...
... lexo të plotë .....

S’ka dyshim se familja e ndershme dhe e pastër profetike dhe shokët besnik të pejgamberit ishin gjenerata më e mirë që ka njohur njerëzimi pas profetëve. Ishin filizat më të mirë që qelën ndonjëherë në ndonjë ymet prej ymeteve. Historia e...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...