Xheberitë janë një fraksion që mendojnë se logjikës nuk i takon të njohë se çfarë është e mirë dhe e drejtë dhe çfarë e keqe dhe e shëmtuar, por kjo dallohet vetëm përmes sheriatit. Të njëjtët i kanë atribuuar Allahut gjymtyrë dhe pjesë të qenies,...
... lexo të plotë .....

Xheberitë për të argumentuar doktrinën fataliste të tyre se Allahu është Ai që i cakton dhe krijon punët e robit, u argumentuan edhe me disa tekste fetare, ma kryesori prej tyre ishte ajeti në të cilin Allahu xh.sh. tregon për Ibrahimin i cili iu...
... lexo të plotë .....

Shumica e besimtarëve në mesin e myslimanëve, të krishterëve dhe hebrenjve pohojnë se është e pamundur që ne të kuptojmë plotësisht dinamikën e ndërhyrjes së Perëndisë në jetën tonë. Ky pretendim është 100% i pakuptimtë, thjesht sepse, nëse Zoti ka...
... lexo të plotë .....

Muaviu nuk e mbështeste pushtetin e tij vetëm në forcë, por ideologjia e tij prekte edhe zemrën e besimit. Ai u kishte thënë njerëzve se mospajtimi mes tij dhe Aliut (alejhi selam) kishte ndodhur me caktimin e Allahut dhe se Allahu kishte vendosur...
... lexo të plotë .....

Komenti i ajetit: [Nuk ndodh asnjë fatkeqësi në tokë e as në vetën tuaj, e që të mos jetë në shënime para se të ngjajë ajo, e kjo për Allahun është lehtë. Ashtu që të mos dëshpëroheni tepër për atë që ju ka kaluar, e as të mos gëzoheni tepër me atë që...
... lexo të plotë .....

Fatalistët kanë thënë se çdo vepër e njeriut, qoftë e mirë apo e keqe, është prerazi e caktuar, ajo duhet të ndodhë gjithsesi, dhe njeriu nuk ka mundësi të veprojë diçka në kundërshtim me kaderin?! Sipas tyre, njeriu nuk ka takat veprimi të...
... lexo të plotë .....