A mund të ketë Vlera Morale Objektive nën ateizëm? Përkufizime: Objektivi - diçka që është e vërtetë pa marrë parasysh se sa njerëz besojnë në të. Vlerat morale - standardet e së mirës dhe të së keqes - ato qeverisin një sjellje dhe zgjedhje...
... lexo të plotë .....

A është besimi jonë në Zotin i palogjikshëm? A e ka shkatërruar shkenca Zotin?   Ateistët pretendojnë se Zoti nuk është i vëzhgueshëm në mënyrë empirike, prandaj ai nuk ekziston. Ky pretendim supozon parimin e verifikimit empirik: "Një fakt është i...
... lexo të plotë .....

A ekziston Perëndia? A është Zoti i Vërtetë?    I. Islami bazohet në logjikë dhe arsye. Njeriu në çdo hap të jetës duhet ta ketë një koncept logjik. Kjo nuk do të thotë që ai të fshijë besimin, por parimi i vërtetë i Islamit është se besimi është...
... lexo të plotë .....

Në këtë temë do të paraqes njëmbëdhjetë paragrafë nga jurisprudenca ekstreme e Ibën Tejmijes, të ngjashme me fikhun “ISIS-të”, ku në mënyrë të qartë tregohet kjo metodë që lejon gjakun e myslimanit për hiçgjë.   Çështja e parë: Kush e shfaq nijetin e...
... lexo të plotë .....

Dhimbjet mund të jenë të mira, të dobishme dhe me vend për shumë arsye, dhe injoranca ndaj anëve të mira të tyre është bazë prej bazave të devijimit të shumë grupeve. Materialistët dhe ateistët thanë se nëse bota do të kishte një Zot të ditur që ka...
... lexo të plotë .....

Ajeti i Xhizjes dhe politika e Islamit në lidhje me jomyslimanët    Disa dijetarë të hershëm islam kanë deklaruar se politika e Islamit në lidhje me jomyslimanët është lufta: "Pranoni Islamin ose do t’ju luftojmë." Mirëpo, pjesa tjetër kanë thënë se...
... lexo të plotë .....

Një numër prej ateistëve, sionistëve, fundamentalistëve krishterë dhe hindusë, serbëve dhe islamofobëve injorantë të ngjyrave të ndryshme po thonë se krimet që po i bën ISIS-i sot janë kopje e asaj që gjendet në kuran dhe në siren e Muhamedit-paqja...
... lexo të plotë .....