Në këtë temë do të paraqes njëmbëdhjetë paragrafë nga jurisprudenca ekstreme e Ibën Tejmijes, të ngjashme me fikhun “ISIS-të”, ku në mënyrë të qartë tregohet kjo metodë që lejon gjakun e myslimanit për hiçgjë.   Çështja e parë: Kush e shfaq nijetin e...
... lexo të plotë .....

Dhimbjet mund të jenë të mira, të dobishme dhe me vend për shumë arsye, dhe injoranca ndaj anëve të mira të tyre është bazë prej bazave të devijimit të shumë grupeve. Materialistët dhe ateistët thanë se nëse bota do të kishte një Zot të ditur që ka...
... lexo të plotë .....

Ajeti i Xhizjes dhe politika e Islamit në lidhje me jomyslimanët    Disa dijetarë të hershëm islam kanë deklaruar se politika e Islamit në lidhje me jomyslimanët është lufta: "Pranoni Islamin ose do t’ju luftojmë." Mirëpo, pjesa tjetër kanë thënë se...
... lexo të plotë .....

Një numër prej ateistëve, sionistëve, fundamentalistëve krishterë dhe hindusë, serbëve dhe islamofobëve injorantë të ngjyrave të ndryshme po thonë se krimet që po i bën ISIS-i sot janë kopje e asaj që gjendet në kuran dhe në siren e Muhamedit-paqja...
... lexo të plotë .....

Në përgjigje të disa pretendimeve ateiste Çështja e ekzistencës së padrejtësisë dhe korrupsionit në botë është çështja më argumentuese e ngritur zakonisht nga jobesimtarët për të treguar se kjo botë nuk drejtohet nga një Krijues i mençur dhe i aftë...
... lexo të plotë .....

Fjala istigathe dmth.: Kërkimi i ndihmës apo drejtimi I kërkuesit drejt dikujt që t’ia plotësojë nevojën e tij. Robi duhet që në çdo gjendje ti drejtohet Allahut të madhëruar, ti përgjërohet dhe ti lutet vetëm Atij. Ai është dëgjuesi dhe plotësuesi i nevojave...
... lexo të plotë .....

Ka një kohë bukur të gjatë që unë personalisht jam distancuar nga mësimet e Muhamed ibën Abdulvehabit. E kam bërë këtë, jo nga injoranca e as nga interesi personal, por me vetëdije të plotë dhe vetëm pasi kam lexuar gjitha libërthat e tij-disa prej...
... lexo të plotë .....