Ajeti i Xhizjes dhe politika e Islamit në lidhje me jomyslimanët    Disa dijetarë të hershëm islam kanë deklaruar se politika e Islamit në lidhje me jomyslimanët është lufta: "Pranoni Islamin ose do t’ju luftojmë." Mirëpo, pjesa tjetër kanë thënë se...
... lexo të plotë .....

Një numër prej ateistëve, sionistëve, fundamentalistëve krishterë dhe hindusë, serbëve dhe islamofobëve injorantë të ngjyrave të ndryshme po thonë se krimet që po i bën ISIS-i sot janë kopje e asaj që gjendet në kuran dhe në siren e Muhamedit-paqja...
... lexo të plotë .....

Në përgjigje të disa pretendimeve ateiste Çështja e ekzistencës së padrejtësisë dhe korrupsionit në botë është çështja më argumentuese e ngritur zakonisht nga jobesimtarët për të treguar se kjo botë nuk drejtohet nga një Krijues i mençur dhe i aftë...
... lexo të plotë .....

Fjala istigathe dmth.: Kërkimi i ndihmës apo drejtimi I kërkuesit drejt dikujt që t’ia plotësojë nevojën e tij. Robi duhet që në çdo gjendje ti drejtohet Allahut të madhëruar, ti përgjërohet dhe ti lutet vetëm Atij. Ai është dëgjuesi dhe plotësuesi i nevojave...
... lexo të plotë .....

Ka një kohë bukur të gjatë që unë personalisht jam distancuar nga mësimet e Muhamed ibën Abdulvehabit. E kam bërë këtë, jo nga injoranca e as nga interesi personal, por me vetëdije të plotë dhe vetëm pasi kam lexuar gjitha libërthat e tij-disa prej...
... lexo të plotë .....

Është popullarizuar në gjuhët e shumë prej shokëve tanë fetarë të thonë se faktet shkencore (kanë për qëllim Faktet e Shkencave Natyrore) janë fakte të ndryshueshme, ajo çka e dëshmon shkenca sot e mohon nesër, dhe çka e mohon sot e dëshmon nesër...
... lexo të plotë .....

Muhamed Ibën Abdulvehabi s’ka qenë ndonjë dijetar i madh - siç e lartësojnë pasuesit e tij dhe nuk ka asnjë vepër që e dëshmon imamllakun e tij prej ixhtihadi. Krejt librat që i ka përpiluar sa ishte gjallë, në këtë kohën tonë të letrës s’kalojnë...
... lexo të plotë .....