Panteizmi është pikëpamje filozofike që thotë se Universi (në kuptimin e totalit të gjithë ekzistencës) dhe Perëndia janë identike, që nënkupton mohimin e personalitetit dhe transcendencës së Zotit. Vihdet Vuxhud fjalë për fjalë do të thotë...
... lexo të plotë .....

Tek imam Eshariu dhe te disa dijetarë tjerë, sikur: Sufjan Theuriu, Euzaiu, Hasan Basriu, Kulabiu, Hasibiu, Bejhekiu, Ibn Furek etj, përshkrimet e Allahut sikur: Lartësia (istiva), zbritja (nuzul) dhe ardhja (mexhi) konsiderohen cilësi veprore e jo...
... lexo të plotë .....

Fjala i lindur ("evlat") në gjuhen arabe quhet çdo gjë që në përbërjen e tij ka një pjesë apo copë të asaj nga e cila ka ardhur, dhe që i përngjanë asaj baze qoftë edhe nga një anë. Kurani nuk i mohon Zotit vetëm fëmijën biologjik-të lindur nga...
... lexo të plotë .....

Kanë thënë Kerramitë: Allahu është i veçuar në anën lartë. Disa të devijuar tjerë prej tyre kanë thënë se: Ai është i ndarë nga bota me një distancë infinite e cila nuk ka fund. Fraksioni "Abidije" ka thënë: Allahu xh.sh. është i ndarë nga bota me...
... lexo të plotë .....

Myslimani nuk duhet ti lejojë zemrës së tij qe të meditojë si është Allahu, sepse Ai ka treguar për vetveten e Tij se sikur Ai s'është askush. Thotë i lartësuari: [Ky është Allahu, Zoti juaj, nuk ka të adhuruar përveç Tij, Krijues i çdo sendi, pra...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...